Izrada i podnošenje godišnjeg završnog računa

Obavezu izrade i podnošenja godišnjeg završnog računa, finansijskog izveštaja koji prikazuje poslovanje firme u kalendarskoj godini, imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva.

Završni račun se podnosi i za potrebe statistike i kao konačna verzija.

Rok za predaju završnog računa je 31. mart, za prethodnu godinu.

Završni račun se predaje Agenciji za privredne registre (u elektronskom obliku) i Poreskoj upravi. Za predaju dokumentacije Poreskoj upravi postoje dva roka:

  • Do 30. juna za prethodnu godinu, za pravna lica se predaju poreska prijava i poreski bilans
  • Do 15. aprila za prethodnu godinu, za preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo

Izrada završnog računa je regulisana Zakonom o računovodstvu, kompleksna je i obuhvata različite računovodstvene poslove analize i pripreme.

Za mikro pravna lica i preduzetnike izrada završnog računa uključuje bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje, dok su ostala pravna lica (mala, srednja i velika preduzeća u obavezi da podnesu i sledeće dokumente:

  • Izveštaj o ostalom rezultatu
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Izveštaj o tokovima gotovine
  • Godišnji izveštaj o poslovanju
  • Napomene uz finansijske izveštaje
  • Revizorski izveštaj

U okviru računovodstvenih usluga Veda Group agencije je i izrada i podnošenje godišnjeg završnog računa. Usluga izrade završnog računa uključuje i uslugu izrade obračuna poreza na dobit na propisanim obrascima, a to su poreski bilans, poreske prijave PDP i poreski obrasci PK, OA i OA-1.

Finansijske izveštaje agenciji za privredne registre podnosimo elektronskim putem, brzo, efikasno i besprekorno tačno.