VEDA GROUP d.o.o.

Dobrodošli na Web prezentaciju preduzeća za računovodstvo, finansije i poreski konsalting.
Na ovim stranicama možete se upoznati sa preduzećem i uslugama koje pružamo.

 

CILJ, SVRHA I MISIJA SAVREMENE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE

 

Računovodstvo je jedna od najbitnijih funkcija u svakoj kompaniji. Zadatak računovodstva je da evidentira i zabeleži svaku dokumentovanu poslovnu promenu. Iako se na prvi pogled čini da je to možda jedan tehnički i rutinski posao, stvarnost je sasvim drugačija. Računovodstvo je mnogo više od prostog tehničkog servisa, od puke hronike poslovnih događaja jedne kompanije. Ono je desna ruka menadžmentu kompanije u donošenju pravih poslovnih odluka, snabdevajući ih čitavim spektrom informacija, a u svrhu postizanja optimalnog kompromisa u smislu da te odluke budu što više u interesu kompanije, a opet ne u suprotnosti sa relevantnim zakonskim propisima.
Eskterne računovodstvene usluge obuhvataju pored samog knjigovodstva još mnogo toga (kadrovsku evidenciju, radne odnose, finansijsku operativu, analizu finansijskih izveštaja i sl.), a u svom modernom obliku sve više zahvataju i tzv. pravni deo (tumačenje i interpretaciju propisa, kreiranje pratećih pravnih dokumenata i sl.).

Zbog svega navedenog menadžment jedne moderne kompanije sve više shvata ovu funkciju na pravilan način, da to nije “trošak”, pogotovo da nije “nužno zlo” jedne firme, već njena dugoročna pametna investicija, njen veoma snažan saveznik na putu ka ostvarenju što boljih poslovnih rezultata u konstantno turbulentnom privrednom okruženju.

Upravo s tom misijom je i naša VEDA GROUP tu za Vas, da Vam na najstručniji i najprofesionalniji način pomogne da efikasno savladate mnoge prepreke na tom često trnovitom putu.

O NAMA

Preduzeće za računovodstvo, finansije i poreski konsalting

Preduzeće za računovodstvo, finansije i poreski konsalting “VEDA GROUP” d.o.o. osnovano je 2007 godine kao pravni sledbenik agencije “VEDA” koja uspešno pruža knjigovodstvene usluge nizu preduzeća i preduzetnika još od 1994 godine.

Vizija nam je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sistemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga. Uvek ćemo promovisati timski rad, poboljšanje kvaliteta i savršenost u svim fazama našeg poslovanja. Obavezujemo se da obezbedimo prijatnu radnu sredinu za zaposlene kao najvažniji resurs.

Pružamo usluge iz oblasti računovodstva, finansija i revizije. Orjentisani smo prema malim i srednjim pravnim licima kao i prema uspešnim preduzetnicima. Razumeli smo da su naša poslovna egzistencija i kontinuirani uspeh uslovljeni stepenom u kojem ispunjavamo našu odgovornost prema klijentima.

Ciljevi su nam da kvalitet usluga stalno podižemo na viši nivo a asortiman usluga što više proširimo kako bi ponudom bili konkurentniji od drugih sličnih firmi i da ostvarimo dugoročan odnos sa klijentima zasnovan na poverenju i stručnoj saradnji.

USLUGE VEDA GRUPE

Nudimo Vam sledeće usluge:

PORESKI

rac

KNJ

FIN

RAČUNOVODSTVENE USLUGE


 

Osnovni set računovodstvenih usluga je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o računovodstvu i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

 • vođenje glavne knjige (finansijsko knjigovodstvo);
 • vođenje analitičkih knjiga:
 • robno-materijalno knjigovodstvo;
 • obračun proizvodnje po normativima i utrošcima
 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza;
 • sastavljanje završnog računa (finansijskog izveštaja) za preduzetnike, mikro i mala pravna lica;
 • sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica (privrednih društava, udruženja i sl.), kao i poreskog bilansa i poreske prijave preduzetnika;
 • zastupanje korisnika naših usluga pred nadležnim organima ;
 • finansijska analiza poslovanja – racio analiza finansijskih izveštaja;
 • mesečno izveštavanje na srpskom i engleskom jeziku s posebnim sadržajem i prema posebnim zahtevanim internim procedurama klijentata i sl.;

OBRAČUN SVIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA


 

 • obračun zarada i svih vrsta naknada zarada;
 • priprema naloga za isplatu ličnih primanja zaposlenima;
 • obezbeđivanje dokumentacije potrebne za sve vrste refundacija i ishodovanje rešenja od nadležnog organa;
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca);
 • obračun dividende;
 • izrada i podnošenje PPDG-2R obrasca (godišnji porez na dohodak građana);
 • obračun svih ugovora van radnog odnosa (Ugovori o delu, dopunskom radu, autorski ugovori, ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju);
 • obračun zakupa nepokretnosti o pokretne imovine
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca)

FINANSIJSKA OPERATIVA


 

Uz već navedenu prateću finansijsku operativu u okviru obračuna zarada i naknada zarada, vršimo i sledeće usluge iz domena finansijske operative:

 • kadrovska evidencija (izrada ugovora o radu, prijave, odjave, promene)
  gotovinsku dinarsku i deviznu operativu sa poslovnim bankama;
 • obračuni kamata po dužničko poverilačkim odnosima;
 • popunjavanje svih propisanih obrazaca u domenu devizne statistike i njihovo
 • podnošenje deviznoj statistici (DI-1, DI-2 i sl.);
 • obračuni putnih naloga u zemlji i inostranstvu;

OSTALE USLUGE


 

 • Osnivanja, promene i zatvaranja poreskih obveznika;
 • Poreski i finansijski konsalting;
 • Izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu;
 • izrada pravilnika o računovodstvu i pravilnika o računovodstvenim politikama, normativnih akata i drugih pravilnika;
 • Izrada specifičnih dokumenata – Odluka, kao neophodne prateće dokumentacije za pravno i računovodstveno uobličavanje i artikulisanje tekućeg poslovanja u skladu sa relevantnim propisima;
 • Komunikacija sa revizorskim kompanijama i priprema dokumentacije korisnika naših usluga za potrebe revizije njihovih finansijskih izveštaja.

NAŠE PREDNOSTI

Zašto odabrati nas?

Poslovni uspeh nije slučajnost!

Odlučite li se brigu o poslovnim knjigama Vaše firme poveriti nama, knjigovodstvo “Veda Group” garantuje Vam uslugu koja je u celosti usklađena sa zakonima i propisima Republike Srbije. Preuzimamo sve administrativne poslove i tako omogućujemo Vašoj firmi da se bavi svojom delatnošću. U svom radu redovno pratimo sve savremene publikacije, zakone i propise koji su važni za naše klijente i obaveštavamo ih o svim novostima bitnim za poslovanje. Savet ili potrebnu informaciju možete dobiti u obliku i na način na koji želite. Imamo i organizovanu dostavu dokumentacije za ceo Beograd kako bi smo uštedeli Vaše vreme.

Kvalitetnim radom težimo stvaranju trajnih vrednosti!

Brigom za svakog našeg klijenta stvaramo trajno partnerstvo, prožeto uzajamnim poverenjem. Naši klijenti su prepoznali kvalitet i predanost visokim poslovnim standardima, ali i posebnu pažnju koju poklanjamo svakom korisniku svojih usluga, tako da klijent ima sasvim jasan osećaj da se nalazi na mestu na kome se neko stara o njegovoj firmi, gde ce uz puno uvažavanja dobiti stručnu i profesionalnu uslugu i pomoć. Budući da smatramo da je tehničko-tehnološka komponenta vrlo vazna, od samog pocetaka poslovanja vodili smo računa o:

 • Ulaganju u hardver i softver koji svojim tehničkim karakteristikama mogu zadovoljiti potrebe za brzim unosom podataka, kvalitetnom izradom najraznovrsnijih izveštaja kao i sigurnim spremanjem i arhiviranjem podataka.
 • Umrežavanju računara u najsavremenije telekomunikacijske mreže radi preglednosti i dostupnosti podataka.
 • Opremanju i uređenju radnog prostora na način kojim se i zaposlenima i klijentima omogućuje kvalitetan, ugodan i siguran način rada.

AKTUELNOSTI

iz oblasti računovodstva, finansija i poreskog konsaltinga

VEDA GROUP TIM

Galerija slika

KONTAKT

Adresa:

Žička 7, Crveni krst
11 000 Beograd

Telefoni:

+381 11 40 48 330
+381 11 40 48 332

E-mail:

office@vedagroup.co.rs

Radno vreme:

radnim danima 08-16h