Dobrodošli na internet prezentaciju preduzeća za računovodstvo, finansije i poreski konsalting Veda group doo.
Na ovim stranicama možete se upoznati sa kompanijom i uslugama koje pružamo.

VEDA GROUP d.o.o.

Preduzeće za računovodstvo, finansije i poreski konsalting “Veda Group” d.o.o. osnovano je 25.10.2007 godine kao sledbenik agencije “Veda”
koja je poslovala od 1994. godine. Naši klijenti su mikro i mala pravna lica, preduzetnici i udruženja građana.

CILJ, SVRHA I MISIJA SAVREMENE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE

 

Računovodstvo je jedna od najbitnijih funkcija u svakoj kompaniji. Zadatak računovodstva je da evidentira i zabeleži svaku dokumentovanu poslovnu promenu. Iako se na prvi pogled čini da je to možda jedan tehnički i rutinski posao, stvarnost je sasvim drugačija. Računovodstvo je mnogo više od prostog tehničkog servisa, od puke hronike poslovnih događaja jedne kompanije. Ono je desna ruka menadžmentu kompanije u donošenju pravih poslovnih odluka, snabdevajući ih čitavim spektrom informacija, a u svrhu postizanja optimalnog kompromisa u smislu da te odluke budu što više u interesu kompanije, a opet ne u suprotnosti sa relevantnim zakonskim propisima.
Eskterne računovodstvene usluge obuhvataju pored samog knjigovodstva još mnogo toga (kadrovsku evidenciju, radne odnose, finansijsku operativu, analizu finansijskih izveštaja i sl.), a u svom modernom obliku sve više zahvataju i tzv. pravni deo (tumačenje i interpretaciju propisa, kreiranje pratećih pravnih dokumenata i sl.).

Zbog svega navedenog menadžment jedne moderne kompanije sve više shvata ovu funkciju na pravilan način, da to nije “trošak”, pogotovo da nije “nužno zlo” jedne firme, već njena dugoročna pametna investicija, njen veoma snažan saveznik na putu ka ostvarenju što boljih poslovnih rezultata u konstantno turbulentnom privrednom okruženju.

Upravo s tom misijom je i VEDA GROUP tu za Vas, da Vam na stručan i profesionalan način pomogne da efikasno savladate
mnoge prepreke na tom često trnovitom putu.

USLUGE VEDA GRUPE

PORESKI

rac

KNJ

FIN

RAČUNOVODSTVENE USLUGE


 

Osnovni set računovodstvenih usluga je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o računovodstvu i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

 • vođenje glavne knjige (finansijsko knjigovodstvo);
 • vođenje analitičkih knjiga:
 • robno-materijalno knjigovodstvo;
 • obračun proizvodnje po normativima i utrošcima
 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza;
 • sastavljanje završnog računa (finansijskog izveštaja) za preduzetnike, mikro i mala pravna lica;
 • sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica (privrednih društava, udruženja i sl.), kao i poreskog bilansa i poreske prijave preduzetnika;
 • zastupanje korisnika naših usluga pred nadležnim organima ;
 • finansijska analiza poslovanja – racio analiza finansijskih izveštaja;
 • mesečno izveštavanje na srpskom i engleskom jeziku s posebnim sadržajem i prema posebnim zahtevanim internim procedurama klijentata i sl.;

OBRAČUN SVIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA


 

 • obračun zarada i svih vrsta naknada zarada;
 • priprema naloga za isplatu ličnih primanja zaposlenima;
 • obezbeđivanje dokumentacije potrebne za sve vrste refundacija i ishodovanje rešenja od nadležnog organa;
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca);
 • obračun dividende;
 • izrada i podnošenje PPDG-2R obrasca (godišnji porez na dohodak građana);
 • obračun svih ugovora van radnog odnosa (Ugovori o delu, dopunskom radu, autorski ugovori, ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju);
 • obračun zakupa nepokretnosti o pokretne imovine
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca)

FINANSIJSKA OPERATIVA


 

Uz već navedenu prateću finansijsku operativu u okviru obračuna zarada i naknada zarada, vršimo i sledeće usluge iz domena finansijske operative:

 • kadrovska evidencija (izrada ugovora o radu, prijave, odjave, promene)
  gotovinsku dinarsku i deviznu operativu sa poslovnim bankama;
 • obračuni kamata po dužničko poverilačkim odnosima;
 • popunjavanje svih propisanih obrazaca u domenu devizne statistike i njihovo
 • podnošenje deviznoj statistici (DI-1, DI-2 i sl.);
 • obračuni putnih naloga u zemlji i inostranstvu;

OSTALE USLUGE


 

 • Osnivanja, promene i zatvaranja poreskih obveznika;
 • Poreski i finansijski konsalting;
 • Izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu;
 • izrada pravilnika o računovodstvu i pravilnika o računovodstvenim politikama, normativnih akata i drugih pravilnika;
 • Izrada specifičnih dokumenata – Odluka, kao neophodne prateće dokumentacije za pravno i računovodstveno uobličavanje i artikulisanje tekućeg poslovanja u skladu sa relevantnim propisima;
 • Komunikacija sa revizorskim kompanijama i priprema dokumentacije korisnika naših usluga za potrebe revizije njihovih finansijskih izveštaja.

NAŠE PREDNOSTI

Zašto odabrati nas?

POSLOVNI USPEH NIJE SLUČAJNOST!

Završavamo sve knjigovodstveno-administrativne poslove i tako omogućavamo Vama da se fokusirate na sopstveni biznis. Proaktivni smo u radu, uvek dostupni i orijentisani prema klijentu.

KVALITETNIM RADOM TEŽIMO STVARANJU TRAJNIH VREDNOSTI!

Brigom za svakog pojedinačnog klijenta stvaramo trajno partnerstvo, prožeto uzajamnim poverenjem. Posebnu pažnju poklanjamo svakom korisniku naših usluga, tako da klijent ima sasvim jasan osećaj da se nalazi na mestu na kome se neko stara o njegovoj firmi, gde će uz puno uvažavanja dobiti stručnu i profesionalnu uslugu i pomoć.

Konstantno ulažemo u hardware i software koji svojim karakteristikama može zadovoljiti potrebe za brzim unosom podataka, izradom raznovrsnih izveštaja kao i sigurnim arhiviranjem. Kancelarije su nam uređene tako da se zaposlenima omogućuje kvalitetan, i siguran rad a klijentima prijatan boravak.

AKTUELNOSTI

iz oblasti računovodstva, finansija i poreskog konsaltinga

VEDA GROUP TIM

Galerija slika

KONTAKT

Adresa:

Veda Group d.o.o. Beograd
Žička 7
11118 Beograd
Srbija

Telefoni:

+381 11 40 48 330
+381 11 40 48 332

E-mail:

office@vedagroup.co.rs

Radno vreme:

radnim danima 08-16h