E-fakture

Izrada, slanje i prijem elektronskih faktura

Izrada i slanje elektronskih faktura regulisani su Zakonom o elektronskom fakturisanju, za subjekte iz privatnog i javnog sektora, sa različitim datumima početka primene.

Privatni subjekti imaju sledeće obaveze u pogledu elektronskog fakturisanja:

  • 1. maj 2022. – Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetskim korisnicima i javnim preduzećima)
  • 1. jul 2022. – Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)
  • 1. januar 2023. – Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora
  • 1. januar 2023. – Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora

Dakle, kao što možete videti, privatni subjekti (svi PDV obveznici) su do sad imali obavezu izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora, dok od 1. januara 2023. godine elektronske fakture (skraćeno e-fakture) moraju razmenjivati i sa kolegama iz privatnog sektora.

Pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a nemaju obavezu izdavanja e-faktura, osim ako razmenjuju fakture sa subjekatima javnog sektora, u kom slučaju postaju dobrovoljni korisnici SEF-a.

Preuzimamo odgovornost za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i skladištenja elektronskih faktura.

Delegiranjem obrade i skladištenja e-faktura profesionalnoj računovodstvenoj agenciji  Veda Group štedite vreme, dok je mogućnost grešaka svedena na minimum.